Competitie 2018

Festival reglement CantaRode Internationaal Koorfestival 2018

 

A. Algemeen

 1. CantaRode vindt plaats van donderdag 10 t/m maandag 14 mei 2018 in Kerkrade, Nederland.
 2. Dit koorfestival bestaat uit de navolgende (voor alle koren verplichte) onderdelen:
  • Een openingsconcert.
  • Een competitie van twee ronden.
  • Een concert in Kerkrade of omgeving, of in het aangrenzende Duitsland of België.
  • Een nog nader te bepalen publieksevenement rondom volkszang.
  • Een officiële prijsuitreiking, een prijswinnaarsconcert en een slotconcert.
 3. Er zijn twee categorieën:
  • Gemengde koren met een bezetting van 12 – 40 leden.
  • Koren met gelijke stemmen met een bezetting van 12 – 40 leden. Zowel vrouwen- als mannenkoren kunnen worden toegelaten.
 1. De koren moeten amateurkoren zijn.
 2. Koren van universiteiten, conservatoria en “Musikhochschulen” mogen deelnemen.
 3. De zangers moeten minstens 16 jaar oud zijn.
 4. Bij opnamen en/of uitzendingen door radio of televisie, of bij het maken van foto’s, CD’s en DVD’s kunnen de uitvoerders geen aanspraak maken op een vergoeding. De rechten op eventuele opnamen c.q. uitzendingen behoren toe aan CantaRode.
 5. De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen, diefstal en andere ongewenste incidenten tijdens het festival.
 6. Alle correspondentie gebeurt via het secretariaat van CantaRode.
 7. Auteursrechtelijke zaken van de uit te voeren werken dienen door de geselecteerde koren zelf geregeld te worden.
 8. Eventueel uit te voeren arrangementen worden vooraf door de artistieke commissie van CantaRode beoordeeld.

B. Inschrijvingen en correspondentie

 1. De inschrijvingen moeten uiterlijk 1 februari 2018 bij het secretariaat binnen zijn.
 2. De inschrijving gebeurt uitsluitend via het inschrijfformulier dat op deze website is te downloaden: download inschrijfformulier
 3. De inschrijving geschiedt formeel door het bestuur van het koor en wordt per schriftelijke post of per e-mail gericht aan het secretariaat van CantaRode:
  Stichting CantaRode p/a Salesianenstraat 3, 6374 TX Landgraaf (NL) of info@cantarode.nl.
 4. Het inschrijfgeld bedraagt 200 Euro per koor per categorie en dient uiterlijk
  op 1 februari 2018 op het rekeningnummer van CantaRode bijgeschreven te zijn.
 5. Alle e-mailcorrespondentie verloopt uitsluitend via: info@cantarode.nl.
 6. Koren die willen inschrijven voor CantaRode moeten de volgende informatie en/of stukken per schriftelijke post of per e-mail aanleveren:
  1. Geheel ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. De naam van het koor moet zowel in de taal van het land van herkomst als in het Engels worden aangeleverd.
  2. Een recent Curriculum Vitae van het koor in het Engels en/of Nederlands.
  3. Een recent Curriculum Vitae van de dirigent in het Engels en/of Nederlands.
  4. Twee recente digitale foto’s van het koor en een foto van de dirigent in de formaten JPG of Tiff van minimaal 330 dpi.
  5. Een recente geluidsopname in de vorm van een CD/DVD of MP3 van een live concert, niet ouder dan twee jaar met minstens drie a-capella composities. (Opnames anders dan CD/DVD of MP3 worden alleen na aanvraag en goedkeuring bestuur CantaRode geaccepteerd.)
  6. De uit te voeren programma’s van competitieronden 1 en 2 met daarbij een korte inhoudelijke samenvatting van elk koorwerk in het Nederlands of het Engels. De titels van de uit te voeren werken moeten in de originele taal als ook in het Engels vermeld worden.
  7. Een originele partituur van elke uit te voeren compositie van beide competitieronden. Alle partituren moeten de naam, voornaam, geboortejaar en, indien van toepassing, sterfjaar van de componist vermelden.
  8. Programmavoorstel voor een concert in de regio Kerkrade of aangrenzende landen met een duur van ongeveer 20-25 minuten.
 7. Inschrijvingen worden slechts aanvaard voor zover alle vereiste documenten en stukken tijdig en volledig zijn ingediend.
 8. Koren die inschrijven in twee categorieën worden behandeld als afzonderlijke koren.
 9. Elk koor bezorgt de volledige en definitieve deelnemerslijst vóór 15 april 2018 per
  e-mail bij het secretariaat van CantaRode. Deze lijst vermeldt: naam en voornaam, geslacht, geboortedatum en stemgroep of functie (bijv. dirigent, chauffeur, begeleider).

 

C. Programma competitie

 Elk koor neemt deel aan twee competitieronden.

Competitieronde 1 op vrijdag 11 mei 2018

Dit optreden:

 • moet een tijdsuur hebben van minimaal 17 en maximaal 20 minuten pure zingtijd en is uitsluitend a capella.
 • moet minimaal één werk uit de Renaissance/Barok bevatten.
 • moet minstens één werk uit de Romantiek bevatten.
 • moet minstens één werk uit de 20e/21e eeuw bevatten.
 • moet een compositie van een componist uit het land van herkomst bevatten.

N.B.: De volgorde van de uit te voeren werken is door elk koor vrij te bepalen.

 

Competitieronde 2 op Zaterdag 12 mei 2018

Tijdens dit optreden:

 • kan elk koor een vrij programma naar eigen keuze uitvoeren.
 • is begeleiding met een of meerdere instrumenten toegestaan (maximum van vijf).
 • is de duur van dit optreden minimaal 12 en maximaal 15 minuten.
 • is de volgorde van de uit te voeren werken door elk koor vrij te bepalen.
  De definitieve volgorde moet uiterlijk vóór 15 april 2018 aan het secretariaat worden doorgegeven.

NB: Solistische invulling moet beperkt blijven. Deze wordt niet in de jurybeoordeling meegenomen.

 

D. Selectie

 1. De selectie van de ingeschreven koren gebeurt op basis van de ingezonden documentatie (Zie paragraaf B 6).
 2. De ingeschreven koren worden eind januari 2018 geïnformeerd of zij al dan niet toegelaten zijn. De toelating is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld. Wanneer een geselecteerd koor van deelname afziet, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.

 

E. Jury

 1. De internationale jury bestaat uit vijf leden.
 2. De jury beoordeelt de koren en stelt in elke categorie een eindrangschikking op.
 3. Alle deelnemende koren ontvangen van elk jurylid een schriftelijke beoordeling.
 4. Het beoordelingspercentage is voor beide competitieronden 50%.
 5. Het oordeel van de jury is bindend.

F. Ontvangst en onderbrengen deelnemende koren

 1. Locatie van aanmelding bij aankomst is het Festivalsecretariaat (adresgevens worden op later moment bekend gemaakt)
 2. Elk koor krijgt voor het hele festival een vaste begeleider toegewezen.
 3. De koren moeten zelf zorgdragen voor de organisatie en de kosten van de heen- en terugreis en het verblijf. Om in het eigen land een eventuele subsidie te verkrijgen voor de reiskosten kan bij het wedstrijdsecretariaat desgewenst een schriftelijke uitnodiging worden aangevraagd. CantaRode zal een lijst van hotelaccommodaties in de regio beschikbaar stellen.

 

G. Prijzen

De prijzen per categorie:

1e Prijs hoogste aantal punten: € 1.500,-
2e Prijs: € 1.000,-
3e Prijs: € 750,-

Speciale prijzen:

Prijs voor de beste dirigent € 250,-
Prijs van de beste uitvoering van het werk uit het land van herkomst: € 250,-
Publieksprijs: € 250,-

Vastgesteld door het bestuur van de stichting CantaRode d.d. 2 september 2017

Download reglement als PDF