ANBI-status

Stichting Cantarode is officieel erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-status). Dit betekent dat donaties aan onze Stichting bij de Belastingdienst mogen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting.

 

Beleidsplan op hoofdlijnen CantaRode
Download beleidsplan

 

Balans en resultatenrekening 2014/2015/2016
Balans per 31 december 2015
             31-12-2015  31-12-2014

ACTIVA 
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen                                                      5052                     0
Liquide middelen                                         11.989              9.583

TOTAAL ACTIVA                                              17.041            9.583

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN                                       14.529               9.583

KORTLOPENDE SCHULDEN
Nog te betalen facturen                                   2.512                   0

TOTAAL PASSIVA                                            17.041             9.583


Balans per 31 december 2016           31-12-2016       31-12-2015

ACTIVA 

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen                                                            18                 5.052
Liquide middelen                                            12.749              11.989

TOTAAL ACTIVA                                                 12.767             17.041
PASSIVA

EIGEN VERMOGEN                                        12.567                14.529

KORTLOPENDE SCHULDEN
Nog te betalen facturen                                     200                 2.512

TOTAAL PASSIVA                                              12.767             17.041

Verslag activiteiten CantaRode 2014/2015
Verslag activiteiten CantaRode 2014
Verslag CantaRode 2015
Verslag CantaRode 2017

Beloning voor bestuurders
De bestuursleden van Stichting CantaRode ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Fiscaal nummer
RSIN: 852759721