ANBI-status

                                                            anbi

Stichting Cantarode is officieel erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-status).
Dit betekent dat donaties aan onze Stichting bij de Belastingdienst mogen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting.

Beleidsplan op hoofdlijnen CantaRode 2014/2015

Beleidsplan hoofdlijnen CantaRode 2014

Balans en resultatenrekening 2014/2015/2016

Balans per 31 december 2015           31-12-2015  31-12-2014
ACTIVA 
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen                                          5052                 0
Liquide middelen                                  11989              9583
TOTAAL ACTIVA                            17041            9583 
PASSIVA   
EIGEN VERMOGEN                                14529               9583
KORTLOPENDE SCHULDEN
Nog te betalen facturen                       2512                   0
TOTAAL PASSIVA                          17041             9583

Balans per 31 december 2016           31-12-2016   31-12-2015
ACTIVA   
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen                                               18                5052
Liquide middelen                                  12749               11989
TOTAAL ACTIVA                            12767             17041
PASSIVA    
EIGEN VERMOGEN                                12567                14529
KORTLOPENDE SCHULDEN
Nog te betalen facturen                            200                 2512
TOTAAL PASSIVA                           12767             17041

Verslag activiteiten CantaRode 2014/2015

Verslag activiteiten CantaRode 2014

Verslag CantaRode 2015[401]

Beloning voor bestuurders

De bestuursleden van Stichting CantaRode ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Fiscaal nummer

RSIN: 852759721